Spelregels Leefbaarheidsbudget

Datum/Tijd
Data - 05-05-2019


Leefbaarheidsbudget

Heeft u een idee voor uw dorp? De gemeente West Betuwe verstrekt het leefbaarheids-budget voor een activiteit die is gericht op de bevordering van de leefbaarheid en/of de sociale cohesie van een dorp. U kunt binnenkort via een (digitaal) aanvraagformulier uw initiatief indienen. Voor nu kunt u contact opnemen (mailen of bellen) met de gebiedsmakelaar in uw dorp.

Budget: Er is dit jaar 180.000 euro beschikbaar voor de 26 dorpen in de gemeente. Dit betekent per dorp een bedrag van 6.900 euro.

Spelregels:

 1. Het ‘leefbaarheidsbudget’ wordt jaarlijks bepaald in de begroting van de gemeente West Betuwe.
 2. Het bedrag dat de gemeente per dorp beschikbaar stelt, is het bedrag op de begroting gedeeld door 26.
 3. Het maximum bedrag per initiatief is 2.000 euro.
 4. De gebiedsmakelaar stemt het initiatief af met de gebiedswethouder. Het Team gebiedsmakelaars bekijkt of de aanvraag in aanmerking komt voor het leefbaarheidsbudget.
 5. Als op 1 november van een kalenderjaar blijkt dat niet alle dorpen aanspraak heb-ben gemaakt op het leefbaarheidsbudget, dan kan het budget worden verdeeld onder andere dorpen, die wel een aanvraag hebben en waarvan het budget al op is.
 6. De gemeente maakt het leefbaarheidsbudget over op rekening van een stichting/vereniging gevestigd in de gemeente West Betuwe of een vertegenwoordiger van een groep inwoners van gemeente West Betuwe.

Aanvragen:

 1. Aanvragen voor een leefbaarheidsbudget komen binnen via de gebiedsmakelaar. We behandelen de aanvragen op volgorde van ontvangst.
 2. Vertegenwoordigers van inwoners van de gemeente West Betuwe of verenigingen/stichtingen die gevestigd zijn in gemeente West Betuwe kunnen een aanvraag indienen.
 3. De aanvraag bevat de volgende gegevens:
  • naam, adres, telefoonnummer, emailadres en handtekening aanvrager;
  • beschrijving van doel, doelgroep, inhoud, planning en wijze en start van uitvoering van de activiteit.
   • Hieruit moet de bijdrage aan de leefbaarheid, sociale vitaliteit of sociale infrastructuur van het betreffende gebied blijken;
  • overzicht van kosten en inkomsten van de activiteit;
  • document waaruit blijkt dat er draagvlak is voor het initiatief onder de inwoners van het dorp;
 4. Om aanspraak te kunnen maken op een leefbaarheidsbudget dient een eigen bijdrage van de inwoners/vereniging/stichting in de vorm van geld en/of vrijwilligerswerk en/of locatie en/of materialen aangetoond te worden.
 5. De activiteit(en) is/zijn algemeen toegankelijk voor de inwoners van het dorp.